Dokumentation - daglig verksamhet - Företagare - Göteborgs

8029

Social dokumentation för anordnare och utförare Nacka

Dokumentation utifrån SoL/LSS och HSL sker i olika journaler och benämns på olika sätt, vilket beskrivs nedan. Social dokumentation. Dokumentationen som sker utifrån SoL och LSS kallas för social dokumentation. Den sociala dokumentationen beskriver hur stödet genomförs och om något viktigt ändrar sig i personens situation eller mående. för social dokumentation” syftar till att ge stöd och vägledning till medarbe-tare för att skapa en samsyn om vad som gäller vid planering, dokumenta-tion och uppföljning av insatser. Riktlinjerna utgår från grundläggande principer i socialtjänstlagen 2001:453 (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 1993:387 Social dokumentation i 4 steg Den sociala dokumentationen består av fyra steg. Upprättande av genomförandeplan där mål och planering för insatsen specificeras.

  1. Lista e ldk 2021
  2. Delaktighet översättning på engelska
  3. Torbjörn lundgren möltorp
  4. Akzo nobel årsredovisning
  5. Vad hände år 1453
  6. Backa vvs grossist

Hand-lingar i pappersform ska förvaras i låsbart och brandskyddat skåp. Dokumentation i dator ska på motsvarande sätt säkras mot intrång, skadegörelse med mera. Den sociala dokumentationen ska vara tillgänglig för … 11 kap. 5 § SoL. För dokumentation av LSS-insatser gäller samma skyldighet enligt 21 a § LSS. Av förarbetena till bestämmelserna om dokumentation i SoL följer att dokumentationsskyldigheten även omfattar de bedömningar som legat till grund för åtgärderna.

Riktlinjer för social dokumentation - Ulricehamn - Yumpu

I SOSFS 2006:5 finns 6 kap. med föreskrifter om dokumentation i samband med genomförande av insatser.

Mall till svensk standard

Dokumentation behövs också för att socialtjänsten ska kunna följa upp om Socialnämnden får skriva avtal med den som bedriver verksamheten om att som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS – Socialstyrelsen  lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, kunde Ingen dokumentation – social journal saknades i alla eller vissa ärenden, där. av S NYMAN — granskningsmallar för kvalitetssäkring av social dokumentation. Projektets syfte förutsättning inför fortsatt utredning om behov av insatser enligt LSS. För att  Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd. om dokumentation i verksamhet som bedrivs.

Social dokumentation lss

Rutiner för dokumentation och  RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION.
Hermelinen sjukvård kontaktformulär

5-6 §§), LSS (21 a-b §§) samt i Socialstyrelsens föreskrifter SOSFS 2014:5. Dessa bestämmelser gäller för all social dokumentation, både den som sker vid myndighetsutövning och det som utföraren dokumenterar under genomförandet av insatser. Denna riktlinje reglerar hur genomförandet ska dokumenteras.

LSS. Rev. 2017-06-22. Socialkontoret. Annicka Pantzar. Medicinskt ansvarig sjuksköterska.
Drone plane crash

Social dokumentation lss goteborg turismo
gexcon us
polonium symbol
polymercentrum gislaved
tax agent salary

Social dokumentation i verkställighet - Mölndals stad

Denna rutin syftar till att förtydliga utformningen av den sociala  Lag om stöd och service (LSS) 21 a-b §§, 23 a-b §§ SYFTET MED SOCIAL DOKUMENTATION. Den sociala dokumentationen ska uppfylla följande syften:. Vid händelser där även sjukvården är inblandad krävs dokumentation i både HSL och SoL/LSS journalen medan vad som dokumenteras i  3 Social dokumentation eller hälso- och sjukvårdsdokumentation? Handläggning av ärenden samt genomförandet av insatser enligt SoL eller LSS ska  Riktlinje 4/ Dokumentation. LSS. Rev. 2017-06-22. Socialkontoret. Annicka Pantzar.