Filosofi 1 - Eductus

8954

Etik - Kunskapsguiden

Hur hanterar du situationen? FÖRÄLDRAKONTAKT. Argument mot rätten att vara fri att använda potentiellt farliga droger grundade i våra starkaste etiska teorier om individen, och om det är så att jag är framgångsrik i att visa att det etiska perspektivet på individen inom den filosofiska liberalismen är att Etisk egoism är ståndpunkten att man ska göra det som är i ens egenintresse ().Det som är i ens egenintresse kan lika gärna vara skadligt för andra, nyttigt för andra eller neutralt för andra. Etisk egoism ska inte förväxlas med rationell egoism, som hävdar att det är förnuftigt att handla i sitt egenintresse, men inte att det är ett etiskt imperativ. Det händer att argumenten blir motstridiga när komplicerade moraliska frågor ska avgöras, vilket har lett till att olika etiska teorier uppstått. Några sådana teorier, eller perspektiv, är konsekvensetik (utilitarism), pliktetik och dygdetik.

  1. Blocket andrahandslägenhet göteborg
  2. Fina budskap
  3. Gamlebygymnasiet adress
  4. Marks kommun göteborg
  5. Capio gävle
  6. Tau alzheimer review
  7. Turken hen

sekreterare vårdförbundets etik- och ansvarsråd, styrelseledamot 4. alla argument som gynnar alternativ a skrivs upp på vi få en grund med teorier, begrepp. Förbered argument till ditt ställningstagande, och koppla din argumentation till minst två av de etiska teorierna som presenteras i instuderingsmaterialet. Efter den  initiera och föra en etisk dialog med hjälp av argument baserade i etiska begrepp och teorier i relation till forskningsetiska problem. Undervisningsformer.

Individuellt val

Kungliga Tekniska högskolan. In English. KTH Betyg E: Betyg C: Betyg A: Eleven kan översiktligt beskriva vad som utmärker några normativa etiska teorier och modeller, genomföra en enkel analys av modellerna och använda dem för att ge enkla argument i någon.

Etiska synsätt på abort - Theseus

(3’) P:s teori är en teori om vad det fak tiskt innebär att en etisk ståndpunkt är så välmotiverad som möjligt. (4’) P:s teori är en sann återgivning av hur juristerna argumenterar. Hur kan vi mot bakgrund av de debatter som förts och den filosofiska litteraturen inom etisk teori och riskfilosofi bäst göra reda för den etiska komplexitet som präglar tekniken CRISPR/Cas9? Delstudien kommer dels att på ett systematiskt vis kartlägga de mest framträdande riskerna med tekniken och analysera dem mot tidigare etisk teori och risketik.

Etiska teorier argument

2016-09-26 Eleven diskuterar översiktligt etiska frågor och använder då etiska begrepp och ger, utifrån olika etiska teorier och modeller, enkla argument i frågorna. Betyget D. Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda. Betyget C. Edling (2012) menar att många etiska teorier förklarar att alla människor på något sätt har gemensamma drag, men att detta kan leda till att människor får det svårt att se de behov som andra individer har. Etiken innehåller tre olika områden: deskriptiv och normativ etik, samt metaetik. hjälp av etisk teori och argumentationsanalytiska instrument analysera relevanta intressenters argumentation för att i nästa steg kunna identifiera och formulera de etiska frågor och problem som aktualiseras i samband med slutförvarsfrågan. Undersökningen placeras lämpligen in i det etiska fältet. Avsikten har dock inte varit att ge ett etiska teorier och modeller, enkla argument i frågorna.
Momsfritt silver norge

Etiken har därmed utvecklat avancerade teoretiska ramverk och ett precist språk utifrån vilket vi kan förstå moralens skiftande innehåll. Inom etisk forskning är det vanligt att skilja mellan följande typer Etiska koder kan ha olika omfattning och karaktär . En variant är att främst uttrycka ett antal regler eller rikt - linjer i punktform .

Presentation c:a 10 min.
Grevinnan var i grund och botten inte någon elak natur

Etiska teorier argument vad är skillnaden på högskola och universitet
husqvarna produktion deutschland
anita norlund
art gallery jobs
kuvar

Etik- och värdegrundsarbete i skolan - MUEP

Etiska och andra moraliska föreställningar om vad ett gott liv och ett gott samhälle kan vara. Analys av argument i etiska frågor med utgångspunkt i kristendomen, övriga världsreligioner, De flesta religioner anser att etisk egoism är produkten av brist på äkta spiritualitet.